Algemene voorwaarden Dian Smits Fotografie

Om miscommunicaties te voorkomen zijn deze algemene voorwaarden opgesteld. Als u een dienst of product boekt gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 Artikel 1. Definities

1.1 Dian Smits Fotografie, gevestigd te Loil (Didam), onder KVK-nummer 84544252 , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotografe of eigenaar.

1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de fotografe tegen betaling werkzaamheden voor de klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2. Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle producten en diensten die Dian Smits Fotografie aanbiedt.

2.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voor de aankoop van een product of dienst kenbaar maken.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Dian Smits Fotografie en de klant. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en
uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2.4 De fotografe is in geen geval verantwoordelijk voor een penning die toegang geeft tot een locatie. Mocht de fotoreportage op een locatie worden gehouden waar een penning genoodzaakt is dan moet deze penning geregeld worden door de klant. Is dit niet het geval en heeft het een boete als gevolg dan kan de fotografe hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

2.5 De fotografe behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen.

2.6 De fotografe behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle producten.

2.7 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotografe aangepast worden.

2.8 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 3. Fotoreportage en betaling

3.1 Voor de fotoreportage wordt een datum en tijd geprikt die voor de fotografe en de klant beiden geschikt zijn. Bij slecht weer op de afgesproken dag van de boeking zal de fotografe besluiten of er een nieuwe datum tot stand komt of dat het doorgaat. De fotografe zal met de klant kosteloos een nieuwe datum afspreken bij annulering.

3.2 Bij onverwachte tegenslag, zoals een kreupel paard, overlijden van een dierbare of ziekte kan een fotoreportage kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.

3.3 Het annuleren van een fotoreportage dient minimaal 48 uur voor de afgesproken datum aangegeven te worden. Wanneer het niet op tijd aangegeven wordt, brengt de fotografe u 50% van de kosten in rekening. Tenzij door de fotografe de datum verplaatst of annuleert.

3.4 De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, zal de fotografe stappen ondernemen om contact met de klant op te zoeken. Indien de factuur na 35 dagen na factuurdatum nog niet voldaan is, dan is de fotografe genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle daarbij komende kosten zijn dan voor de rekening van de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is.

3.5 Alle bedragen genoemd op de website en/of in het informatie pdf zijn inclusief btw en exclusief reiskosten, tenzij anders is overeengekomen.

3.6 Bij het boeken van een dienst of product bij Dian Smits Fotografie waardoor de fotografe niet in staat is de afspraak op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Dian Smits Fotografie een nieuwe datum zoeken met de klant.

Artikel 4. Cadeaubonnen

4.1 De klant kan bij Dian Smits Fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf €10 of door u te bepalen bedrag.

4.2 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

4.3 Een cadeaubon is onbeperkt geldig na afgifte door Dian Smits Fotografie.

4.4 De cadeaubon kan de klant besteden aan een fotoreportage of nabestellingen.

4.5 De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

4.6 Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

4.7 Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De fotografe kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij fysieke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoreportage.

5.2 De klant erkent dat deelname aan een fotoshoot met het dier op eigen risico is.

5.3 De fotografe is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

5.4 De fotografe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

5.5 Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te shooten.

5.6 Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.

5.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.

5.8  Indien een SD-kaart van eigenaar corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Eigenaar is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.

5.9 Dian Smits Fotografie accepteert voorts geen aansprakelijkheid voor verlies of extra kosten veroorzaakt door vertraging of onderbreking in de fotoshoot of andere diensten en producten naar de bestemming vanwege overmacht situaties, waaronder extreme weersomstandigheden, stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen of ziekte. De klant is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

5.10 De klant is tijdens de fotoshoot of andere diensten zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar eigendommen. Schade aan eigendommen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotografe.

5.11 Klant vrijwaart de fotografe tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

5.12 De klant is aansprakelijk als er tijdens een fotoreportage materialen of apparatuur (gehuurd of eigendom van de fotografe) beschadigd of vernield worden en niet veroorzaakt is door de fotografe. In dit geval zal eventuele borg en onkosten gedeclareerd worden bij de klant.

Artikel 6. Auteursrecht, licentie en publicatie

6.1 De rechten op de door fotografe aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij de fotografe. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. 

6.2 Alle gemaakte foto’s en geschreven teksten van de fotografe blijven ten allen tijde eigendom van Dian Smits Fotografie. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotografe.

6.3 Bij het boeken van een dienst/product van de fotografe koopt de klant niet het auteursrecht af, tenzij specifiek vooraf schriftelijk overeengekomen en met een passende vergoeding. Het verzenden van foto’s naar de klant wordt enkel alleen licentie over deze foto’s verleend.

6.4 De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden over foto’s van de fotografe.

6.5 Klant dient, bij gebruik van aangeleverde content, naam van eigenaar te vermelden tenzij anders overeengekomen.

6.6 Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.

6.7 Indien content commercieel gebruikt wenst te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van eigenaar. Content mag niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.

6.8 Elke handeling in strijd met het in lid 6.1 tot en met 6.7 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

6.9 Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

6.10 Met het aangaan van de overeenkomst geeft de klant de fotografe toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 7. Levering

7.1 Content wordt nimmer geleverd tot de volledige betaling is voldaan.

7.2 Fotografe probeert de gewenste content zo spoedig mogelijk te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.

7.3 Content wordt bewerkt naar eigen inzicht door de fotografe. De klant verklaard bekend te zijn met de stijl van de fotografe. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dus danig worden gefactureerd.

7.4 Content wordt in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de content is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

7.5 Fotografe is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.

Artikel 8.  Klachten

8.1 Klachten betreffende het geleverde werk of diensten dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 14 werkdagen na de fotoshoot of andere diensten schriftelijk aan Dian Smits Fotografie te worden gemeld.

8.2 Bij ontevredenheid krijgt de deelnemer/klant in geen enkel geval zijn of haar geld of tegoeden terug. Hij of zij kan in dit geval een klacht indienen binnen 14 dagen na het plaatsvinden van de fotoshoot of andere diensten waarna Dian Smits Fotografie zal kijken wat zij voor hem of haar kan betekenen.

Artikel 9. Rechts- en forumkeuze

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9.3 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotografe en betrokken derden 12 maanden.

Algemene voorwaarden Dian Smits Fotografie

Om miscommunicaties te voorkomen zijn deze algemene voorwaarden opgesteld. Als u een dienst of product boekt gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

     Artikel 1. Definities

1.1 Dian Smits Fotografie, gevestigd te Loil (Didam), onder KVK-nummer 84544252 , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotografe of eigenaar.

1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de fotografe tegen betaling werkzaamheden voor de klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2. Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle producten en diensten die Dian Smits Fotografie aanbiedt.

2.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voor de aankoop van een product of dienst kenbaar maken.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Dian Smits Fotografie en de klant. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2.4 De fotografe is in geen geval verantwoordelijk voor een penning die toegang geeft tot een locatie. Mocht de fotoreportage op een locatie worden gehouden waar een penning genoodzaakt is dan moet deze penning geregeld worden door de klant. Is dit niet het geval en heeft het een boete als gevolg dan kan de fotografe hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

2.5 De fotografe behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen.

2.6 De fotografe behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle producten.

2.7 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotografe aangepast worden.

2.8 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 3. Fotoreportage en betaling

3.1 Voor de fotoreportage wordt een datum en tijd geprikt die voor de fotografe en de klant beiden geschikt zijn. Bij slecht weer op de afgesproken dag van de boeking zal de fotografe besluiten of er een nieuwe datum tot stand komt of dat het doorgaat. De fotografe zal met de klant kosteloos een nieuwe datum afspreken bij annulering.

3.2 Bij onverwachte tegenslag, zoals een kreupel paard, overlijden van een dierbare of ziekte kan een fotoreportage kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.

3.3 Het annuleren van een fotoreportage dient minimaal 48 uur voor de afgesproken datum aangegeven te worden. Wanneer het niet op tijd aangegeven wordt, brengt de fotografe u 50% van de kosten in rekening. Tenzij door de fotografe de datum verplaatst of annuleert.

3.4 De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, zal de fotografe stappen ondernemen om contact met de klant op te zoeken. Indien de factuur na 35 dagen na factuurdatum nog niet voldaan is, dan is de fotografe genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle daarbij komende kosten zijn dan voor de rekening van de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is.

3.5 Alle bedragen genoemd op de website en/of in het informatie pdf zijn inclusief btw en exclusief reiskosten, tenzij anders is overeengekomen.

3.6 Bij het boeken van een dienst of product bij Dian Smits Fotografie waardoor de fotografe niet in staat is de afspraak op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Dian Smits Fotografie een nieuwe datum zoeken met de klant.

Artikel 4. Cadeaubonnen

4.1 De klant kan bij Dian Smits Fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf €10 of door u te bepalen bedrag.

4.2 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

4.3 Een cadeaubon is onbeperkt geldig na afgifte door Dian Smits Fotografie.

4.4 De cadeaubon kan de klant besteden aan een fotoreportage of nabestellingen.

4.5 De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

4.6 Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

4.7 Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De fotografe kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij fysieke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoreportage.

5.2 De klant erkent dat deelname aan een fotoshoot met het dier op eigen risico is.

5.3 De fotografe is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

5.4 De fotografe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

5.5 Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te shooten.

5.6 Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.

5.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.

5.8  Indien een SD-kaart van eigenaar corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Eigenaar is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.

5.9 Dian Smits Fotografie accepteert voorts geen aansprakelijkheid voor verlies of extra kosten veroorzaakt door vertraging of onderbreking in de fotoshoot of andere diensten en producten naar de bestemming vanwege overmacht situaties, waaronder extreme weersomstandigheden, stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen of ziekte. De klant is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

5.10 De klant is tijdens de fotoshoot of andere diensten zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar eigendommen. Schade aan eigendommen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotografe.

5.11 Klant vrijwaart de fotografe tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

5.12 De klant is aansprakelijk als er tijdens een fotoreportage materialen of apparatuur (gehuurd of eigendom van de fotografe) beschadigd of vernield worden en niet veroorzaakt is door de fotografe. In dit geval zal eventuele borg en onkosten gedeclareerd worden bij de klant. 

Artikel 6. Auteursrecht, licentie en publicatie

6.1 De rechten op de door fotografe aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij de fotografe. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. 

6.2 Alle gemaakte foto’s en geschreven teksten van de fotografe blijven ten allen tijde eigendom van Dian Smits Fotografie. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotografe.

6.3 Bij het boeken van een dienst/product van de fotografe koopt de klant niet het auteursrecht af, tenzij specifiek vooraf schriftelijk overeengekomen en met een passende vergoeding. Het verzenden van foto’s naar de klant wordt enkel alleen licentie over deze foto’s verleend.

6.4 De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden over foto’s van de fotografe.

6.5 Klant dient, bij gebruik van aangeleverde content, naam van eigenaar te vermelden tenzij anders overeengekomen.

6.6 Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.

6.7 Indien content commercieel gebruikt wenst te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van eigenaar. Content mag niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.

6.8 Elke handeling in strijd met het in lid 6.1 tot en met 6.7 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

6.9 Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

6.10 Met het aangaan van de overeenkomst geeft de klant de fotografe toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 7. Levering

7.1 Content wordt nimmer geleverd tot de volledige betaling is voldaan.

7.2 Fotografe probeert de gewenste content zo spoedig mogelijk te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.

7.3 Content wordt bewerkt naar eigen inzicht door de fotografe. De klant verklaard bekend te zijn met de stijl van de fotografe. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dus danig worden gefactureerd.

7.4 Content wordt in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de content is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

7.5 Fotografe is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.

Artikel 8.  Klachten

8.1 Klachten betreffende het geleverde werk of diensten dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 14 werkdagen na de fotoshoot of andere diensten schriftelijk aan Dian Smits Fotografie te worden gemeld.

8.2 Bij ontevredenheid krijgt de deelnemer/klant in geen enkel geval zijn of haar geld of tegoeden terug. Hij of zij kan in dit geval een klacht indienen binnen 14 dagen na het plaatsvinden van de fotoshoot of andere diensten waarna Dian Smits Fotografie zal kijken wat zij voor hem of haar kan betekenen.

Artikel 9. Rechts- en forumkeuze

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9.3 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotografe en betrokken derden 12 maanden.